درباره ما

۰۵ مرداد ۱۳۹۷

دیجی روت یک تیم اطلاع رسانی از دانشجویان جوان ایرانی ئر حوزه های پزشکی، آمار و ریاضی، صنایع، فناوری اطلاعات و هنر می باشد که سعی در بازنشر بر روزترین اطلاعات، اخبار و مقالات دارد.

امید است با حمایت از نیروی جوان ایرانی بتوانیم چراغی برای هم افزایی اطلاعات در این مرز و بوم باشیم.

رسانه های همکار